Project Research คือการวิจัยและพัฒนาโครงงานต่างๆตามที่ลูกค้าต้องการ เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ หรือเพื่อเสริมประสิทธิภาพให้กับเครื่องจักรในโรงงาน เช่น การสร้างงานแสดงผล หรือเซนเซอร์ต่างๆ   แผนกของงานวิจัย มีวัตถุประสงค์
       - รับจ้างวิจัยและพัฒนาโครงงาน หรือ ผลิตภัณฑ์ต่างๆ
       - วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อเป็นสินค้า
ตัวอย่างโครงงาน
       - Data Link สำหรับเครื่องวัดระดับน้ำและปริมาตรน้ำ (กรมชลประทาน)

       - Real Time Display (Radio Link) สำหรับเครื่องวัดระดับน้ำ(การท่าเรือ)
       - Cors & Speed Display บนเรือสันดอน 7 ของการท่าเรือแห่งประเทศไทย
       - Ultra sonic Tide gauge สถานีวัดระดับน้ำด้วยอุลตร้าโซนิค
       - ระบบวัดกระแสน้ำไหลผ่าน Current Flow (กรมชลประทาน)
       - เครื่องควบคุมน้ำพุ ทำงานตามเสียงดนตรีด้วยระบบ MIDI
      Project DIY(Do It Your selft) คือโครงงานต่างๆที่สามารถสร้างได้เอง หรือใ้ช้แนวความคิดจากโครงงานไปต่อยอดสร้างเป็นโครงงานใหม่ได้ หรือเป็นโครงงานของนักศึกษาที่ต้องการเผยแพร่