<%@LANGUAGE="JAVASCRIPT" CODEPAGE="874"%> TeleMetering

       โครงงานเชื่่อมโยงข้อมูล (Data Link) สำหรับ เครื่องวัดปริมาณและความเร็วของน้ำ โดยใช้อุปกรณ์ของ SonTek ของกรมชล
ประทานซี่งระบบนี้ได้มีการใช้งานอยู่แล้ว แต่มีความต้องการเชื่่อมโยงข้อมูลระยะไกล
       โครงงานนี้ บริษัท เนฟคอม รีเสิร์ช จำกัด ได้รับการว่าจ้างให้วิจัยและพัฒนาทั้งซอฟต์แวร์ และ ฮาร์ดแวร์ จากบริษัท
พรีซิชั่นคอมมูนิเคชั่นจำกัด


 
   
     รูปบนขวาแสดงการติดตั้งหัวอ่านปริมาณและความ
เร็วของน้ำ
   

          องค์ประกอบของระบบ Data Link ประกอบด้วย
           - ตัวเชื่่อมโยงข้อมูล (กล่องสีขาว)
           - หัวอ่านระดับน้ำของ SonTek
           - NavLink ตัวเชื่อมต่อข้อมูลสำหรับสถานีฐาน(Base Station)

 

   

     เตรียมการติดตั้งหัวอ่านปริมาตรและความเร็วน้ำ SL

 

ติดตั้งอุปกรณ์เชื่อมข้อมูลในตู้

   
       
 
       ติดตั้งหัวอ่าน SL เข้ากับรางและรอก เพื่อหย่อนหัวอ่านลงในแม่น้ำเจ้าพระยา ที่กรมชลประทาน (กทม.)

โปรแกรมควบคุมเครื่องวัดปริมาตรและความเร็วน้ำทำงานร่วมกับโปรแกรมควบคุมการเชื่อมโยงข้อมูลระยะำไกล (SLC  V1.0)