โครงงาน แสดงทิศหัวเรือและความเร็ว Corse & Speed Display

    - โครงงานนี้ได้จัดทำขึ้นใช้ในเรือสันดอน 7 และสันดอน 8 ของการท่าเรือแห่งประเทศไทย
โดย บริษัท เนฟคอม รีเสิร์ช จำกัด เป็นผู้ดำเนินการวิจัย และ ออกแบบ เพื่อใช้งานทดแทนเข็มทิศ
ไยโร ที่รออะไหล่ในการซ่อมทำ เนื่องจากเรือสันดอนมีภารกิจที่ต้องปฏิบัติหน้าที่อยู่ตลอด จึงต้อง
จัดหาอุปกรณ์มาทดแทนเพื่อให้ปฏิบัติงานได้ต่อไป

  รายละเอียดของโครงงาน
     - ระบบนี้เรียกชื่อว่า CSD-1 ประกอบด้วย
        ระบบภาครับ จีพีเอส Star SiRF III ซึ่งสามารถรับสัญญาณดาวเทียม 20 ดวงพร้อมกัน โดย
        มีการติดตั้งภาครับแยกจากตัวระบบ CSD-1 เนื่องจากปัญหาทางกายภาพบนสะพานเดินเรือ

   จากนั้นส่งข้อมูล NMEA01831 จากภาครับจีพีเอส เข้ามายัง CSD-1 เื่พื่อประมวลแผล และแสดงผลต่อไป

    นอกจากนี้ยังได้มีการติดตั้งภาครับสัญญาณดาวเทียมจีพีเอส ที่หัวเรือ
อีก 1 ชุด โดยจะมีซอฟ์ตแวร์ประมวลผลหาแบริ่งระหว่างตำแหน่งของหัว
และตำแหน่งของสะพานเดินเรือ เพื่อหาแกนตำแหน่งของเรือ ซึ่งผลก็จะ
เหมือนกับการเข็มทิศไยโร ขั้นตอนนี้ยังอยู่ในระหว่างการทดลอง

     รูปทางด้านขวาแสดงการติดตั้ง CSD-1 บนสะพานเดินเรือ -->

     


           แสดงการติดตั้งภาครับดาวเทียมจีพีเอสที่บริเวณด้านบนของปล่องลมระบายอากาศที่หัวเรือ และเดินสายส่งข้อมูลแบบ RS422 ไปยัง
สะพานเดินเรือ เพื่อประมวลผลหาแกนหัวเรือ-ท้ายเรือต่อไป