เมื่อวันที่ 8 เม.ย.2553 ทางบริษัทฯ ได้ร่วมกับกรมชลประทาน ทำการหาข้อมูล และสำรวจ ลำน้ำยม ที่สถานี Y1
ซึ่งอยู่ที่สถานีอุทกวิทยา น้ำโค้ง ตัวเมืองแพร่ บนทางหลวงหมายเลข 1023 เมื่อเราไปถึงพบว่าน้ำในแม่น้ำยม ณ สถานี Y1
นั้นแห้งมาก จนไม่สามาีรถทำการทำ Index Velocity ได้ รวมทั้งไม่สามารถทำการวัดอัตราการไหลได้ด้วยเครื่อง SL-500
แสดงให้เห็นว่าสภาวะโลกร้อนส่งผลกระทบและกำลังสร้างปัญหาให้กับเราโดยตรง และวันที่เรามาสำรวจนั้นอุณหภูมิขึ้นถึง 40
องศาเซลเซียส และที่ผ่านมา ประมาณเดือนเมษา ระดับน้ำจะเพิ่มขึ้นแล้ว แต่ในปีนี้คาดว่าต้องรอถึงกลางเดือนพฤษภาคม

รูปที่ 1 ระดับน้ำ ณ สถานี Y1 เหลือประมาณ 50 ซม. ซึ่งระดับสูงสุดถึงฐานของหลักวัดน้ำสีแดงที่เห็นในภาพ


รูปที่ 1.1 แสดงภาพตัดขวางลำน้ำของ แม่น้ำยมหน้าสถานี Y1

รูปที่ 2 จากซ้าย คุณสุเมธ, ดร.สมเกีรติ,คุณกิตติพงศ์ ได้ร่วมในการสำรวจครั้งนี้ด้วย

รูปที่ 3 เจ้าหน้าที่กรมชล กำลังปรับแต่งกว้านสำหรับปล่อย SL-500 ลงน้ำในตำแหน่งที่ต้องการวัด

รูปที่ 4 ปลายอีกด้านของรางสำหรับปล่อย SL-500 ในตำแหน่งที่ต้องการวัดน้ำ

        หลังจากพบว่าเราไม่สามารถทำงานกับระดับน้ำที่น้อยมากและไม่มีการไหลของกระแสน้ำ เนื่องจากชาวบ้านได้ทำฝายน้ำล้น
เพื่อกักเก็บน้ำไว้สำหรับการอุปโภคบริโภค เราจึงเปลี่ยนไปทำาการสำรวจที่สถานี Y20 อยู่ในอำเภอสอง ซึ่งอยู่ทางต้นน้ำ
ห่างออกไปอีก 60 กม.ทางถนน และประมาณ 90 กม.ทางน้ำ


รูปที่ 5 ลำน้ำยมที่สถานี Y20 อ.สอง ระดับน้ำลึกประมาณ 1 เมตรเศษ และพบว่าแทบจะไม่มีการไหลของกระแสน้ำ


รูปที่ 5.1 แสดงภาพตัดขวางลำน้ำของแม่น้ำยมหน้าสถานี Y20

รูปที่ 6 อีกมุมหนึงของ Y20 จะเห็นว่าบางส่วนของลำน้ำยมสามารถลงไปเดินได้

รูปที่ 7 เราจึงตัดสินใจนำเครื่อง River CAT ลงทำการสำรวจ ในภาพคือคุณ กิตติพงศ์(ยกมือ) ลงสำรวจด้วยตัวเอง

รูปที่ 8 นี่คือเครื่อง River CAT ของบริษัท SonTek ติดตั้งในลักษณะพร้อมใช้งาน รายละเอียด...


ถ่่ายภาพโดย : สาโรจน์ มีสุข
เนื้อเรื่อง : สาโรจน์

ปัจจุบันกรมชล(ศูนย์วิจัย ปากเกร็ด) ไดัสั้งซื้อ River Surveyor M9 ไว้ใช้ราชการแล้ว (ทันสมัยกว่า River CAT)
ชมวีิดิโอสาธิตการใชังาน River CAT และ River Surveyor M9 ข้างล่าง

 


วีิดิโอสาธิตการใชังาน River CAT

 


วีิดิโอสาธิตการใชังาน River Surveyor M9