ถาม:   การเขียนหรือการพัฒนาโปรแกรมทำได้เหมือน COM Port หรือไม่?
ตอบ:   วิธีการเขียนโปรแกรมเราสามารถติดต่อVirtual Comport ได้เหมือนกับติดต่อกับ serial port จริงๆ  และยังสามารถติดต่อกับสัญญาณต่างๆ ของ comport ได้ เช่น DTR,CTS  เป็นต้น  แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ coponent ที่เรานำมาใช้ในการเขียนโปรแกรมด้วย

ถาม:   ทำใมต้องแปลง USB เป็น COM port ?
ตอบ:   อุปกรณ์หรือซอฟต์แวร์อีกมากที่ยังอ้างถึง comport อยู่ เนื่องจากว่ามาตรฐานของ serial port ที่เกิดมายาวนานและคุณลักษณะของความยาวของสายสัญญาณที่มากกว่าจึงเหมาะสำหรับการเชื่อมต่ออุปกรณ์อื่นกับคอมพิวเตอร์

ถาม:    เหมาะสำหรับใครบ้างที่จะนำไปใช้งาน?
ตอบ:    สำหรับบุคคลทั่วไป นักศึกษาและนักพัฒนาโปรแกรม
            
Download: ตัวอย่างโปรแกรมNavUGV3.exe อ่านค่าจากบอร์ดจีพีเอส แล้วแสดงพิกัด,ความเร็ว เขียนด้วย Delphi7