AshTech Z Xtreme คือ RTK GPS
ความถูกต้อง < 1 เมตร

ประกอบด้วย 2 ส่วน ดังนี้
   1. สถานีอ้างอิง Refferecne station        (Base)
   2.Rover คือจีพีเอส สถานีเคลื่อนที่

Specifications for Z-Xtreme

 Ashtech Technology

     - 12 channel all-in-view operation
     - Full-wavelength carrier on L1 and L2
     - Z-Tracking
     - Multipath mitigation
     - Dual-frequency smoothing for improved code      - differential

Standard Features

     - 16 MB PCMCIA removable memory card
     - NMEA 0183 output
     - Selectable update rate from 999 sec to 10 Hz
     - Event marker
     - Point positioning
     - 1 PPS timing signal
     - Session programming
     - Wide array of coordinate transformations
     - Removable internal battery
     - 8-character alphanumeric LED display with
       4-button  interface
     - 3 function LED display Radio,memory,
        Satellites /Power
     - Multi-function audible alarm
     - Quick reference card holder
     - External mount capabilities
     - External power input
     - 4 RS-232 ports (115,200 baud max, 3 external, 1         internal)
     - 1-year warranty
     - Free factory technical support

Standard Accessories

     - Communications software
     - Padded system bag and hard case
     - RS-232 data cable
     - Receiver operating manual
     - Quick reference field card

Optional Features

     - Instant-RTK firmware
     - Real-time kinematic (base and rover modes) for         cm-accuracy
     - RTCM 2.2 (Types 1, 2, 3, 9, 16, 18, 19, 20, 21, 22)
     - Internal UHF or spread spectrum radio for RTK        rover operations
     - External UHF or spread spectrum radio for RTK      - base and rover operations
     - Geodetic 4 antenna ground plane kit
     - Kinematic antenna kit
     - Aircraft antenna kit
     - AC power cable
     - Choke ring antenna
     - Long haul backpack kit
     - All-on-a-pole kit

  Technical Specifications
Typical Survey Performance 1

 Static, Rapid Static
     - Horizontal: 5 mm + 1 ppm
     - Vertical: 10 mm + 1 ppm

Post-Processed Kinematic
     - Horizontal: 1 cm + 1 ppm
     - Vertical: 2 cm + 1 ppm

Real-Time Code Differential Position
     <1 m

Real-Time Z Kinematic Position (Fine Mode)
     - Horizontal: 1 cm + 2 ppm
     - Vertical: 2 cm + 2 ppm
     - Azimuth (arc sec): 0.4 + 2.0/baseline (km)

RTK Occupation Time
      2 seconds (typical – sub-centimeter accuracy        with longer occupation time)

Instant-RTK Initialization
     - 99.9% reliability
     - Typically <2 seconds with 6 or more satellites,         PDOP <5, baseline length <7 km, open sky         and low multipath conditions

RTK Operating Range
     - Recommended: <10 km
     - Maximum: 40 km

Environmental

Z-Xtreme Receiver (with Internal Battery)
     - Meets MIL-STD 810E for wind driven rain and        dust
     - Operating temperature: -30? to +55?C
     - Storage temperature: -40? to +85?C

Geodetic 4 Antenna
     - Meets IPX7 specifications for submersion
     - Operating temperature: -40? to +65?C
     - Storage temperature: -55? to +75?C

Physical
 Weight

     - Receiver: 3.5 lb
     - Antenna: 1.81 lb
     - Battery: 0.96 lb

Dimensions
     3" h x 7.75" w x 8.75" d

Power
     10 – 28 VDC, 6.0 W

Internal Battery

     - Capacity: 5400 mAh
     - 10 hours (typical)
     - Operating temperature: -30? to +55?C
     - Storage temperature: -40? to +60?C

PC Card

     - ATA Type II PCMCIA memory card
     - Temperature range: -40? to +85?C
     - Data capacity: 4500 epochs per 2 MB*

* Based on one session, 8 satellites’ data and full measurements. This number can vary significantly depending on the conditions of the session.

 

     
        28 พฤษภาคม 2551 จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบ RTK
(Real Time Kinematic GPS) ซึ่งใช้ในงานสำรวจของกรมชล
ประทาน บุคคลที่เห็นในภาพของเอกสารชุดนี้คือเจ้าหน้าที่จากกรม
ชลประทาน มีหน้าที่กับงานบริหารจัดการน้ำตามเขื่อนต่างๆ
ซื่ง
ป็นเจ้าหน้าที่ี่ระดับปฏิบัติงานจริงในสนาม ซึ่งต้องมีความชำนาญ
ในการใช้เครื่องมือที่เป็นไฮเทคโนโลยี

     ในแต่ละปีไม่ว่าน้ำจะท่วมหรือขาดแคลนน้ำ นอกจากจะขึ้นอยู่กับ
ปัจจัยทางธรรมชาติแล้ว ยังต้่องอาศัยบุคคลเหล่านี้ออกสำรวจเก็บข้อ
มูลเพื่อบริหารจัดการน้ำเพื่อประโยชน์สูงสุดของพวกเราทุกคน ก็ขอ
ได้รับความขอบคุณสำหรับการทุ่มเทแรงกายและสติปัญญา ในการปฏิบัติงานของกรมชลประทาน

 

     ก่อนการอบรมเชิงปฏิบัติการ คุณ สุเมธ สาธุเสน (ขวา-เสื้อขา่ว) ได้กล่้าวถึุงวัตถุประสงค์ในการอบรมครั้งนี้


    คุณ วรวุฒิ บุญทอง (ที่2 จากซ้าย) เข้าร่วมสังเกตการณ์การอบรม

     คุณ กิตติพงศ์ ทับเทศ กล่าวเปิดการอบรมและบรรยายภาพรวมของระบบ RTK

   คุณสาโรจน์ มีสุข อธิบายหลักการของ DGPS(Differencial GPS) และ RTK(Real Time Kinematic)
พร้อมแนะนำการตั้งค่าใ้หักับเครื่อง Base และ Rover

    ภาคบ่ายผู้เข้ารับการอบรมได้ลงมือปฏิบัติการตั้งค่า เครื่อง Base และ Rover

     หน้าตาเอาจริง วันนี้ต้องรู้เรื่องให้ได้
    

     หน้าตาของเครื่อง RTK GPS