GLog-2

Specification
      - GSM standard SMS, CSD (circuit)
      - GPRS class 10 (packet)
      - Operation (quad band 800/900/1800/1900 MHz)
      - 1 serial port for data input
      - Power 12-24 Vdcการประยุกต์ใชังาน
      - ส่งข้อมูล อุณหภูมิ,ความชื้น,จากสถานที่ต่างๆมายังศูนย์
      - ส่งข้อมูล น้ำฝน,ระดับน้ำ
      - ส่งค่าพิกัดจาก GPS

ตัวอย่าง
      นำ้ไปใช้ส่งค่าระดับน้ำที่สถานีวัดน้ำ อ.นครชัยศรี

      

GLog-2 คือเครื่องส่งข้อมูลเข้าสู่เครือข่ายGPRS
โดยผู้ใช้สามารถนำอุปกรณ์ใดๆก็ตามที่ส่งข้อมูล
็ ด้วยสัญญา RS232 ต่อเข้ากับเครือง GLog-2
ระบบ จะนำสัญญานั้นส่งไปยัง Server ตามที่กำหนดไว้


 วิธีการใช้งาน
       เพียงผู้ใช้ทำการเซทอัพเครื่อง GLog-2 ให้รู้ว่าจะ
ใช้ GPRS ข่ายใด(DTAC,TRUE,AIS) และเซทค่าเซิร์ฟเวอร์เพื่อเรียกใช้ script บนเซิร์ฟเวอร์ เพียงเท่านี้ ข้อมูลของผู้ใช้้ก็สามารถส่งไปยัง server ได้แล้ว