โครงการนี้เราคาดว่า เราคงเป็นบริษัทไทยบริษัท
เดียวที่ได้พัฒนาระบบการติดตามเรือในมหาสมุทรโดย
สามารถติดตามเรือที่อยู่ในทวีปเอเชียไม่นับรวมระบบ
ของ ต่างประเทศที่ ใช้ดาวเทียม InmaSat ซึ่งในอนาคต
อันใกล้นี้ระบบ 3G เข้ามาเราคงได้ใช้โทรศัพท์ที่ติต่อกัน
ทั่วโลกในราคาถูก แต่วันนี้มีเท่านี้ก็ใช้กันเท่านี้ก่อน
          โครงงานนี้อาศัยระบบโทรศัพท์ผ่านดาวเทียม
ACeS ในการสื่อสารข้อมูลระหว่างเรือกับสถานีฝั่ง ซึ่ง
ในการออกแบบของเราก็ยังคงจุดยืนเดิมคือ เป็นการ
สื่อสาร 2 ทิศทางแบบ  Real TimeOnline    เหมือน
กับระบบติดตามรถ

       รูปข้างบนนี้คือพี้นที่การให้บริการของเครือข่ายโทรศัพท์ผ่านดาวเทียม ACeS
นั่นก็หมายความว่าระบบติดตามของเราก็ครอบคลุมพื้นที่เหล่านี้ด้วย

     


     ประโยชน์ของระบบนี้คือความปลอดภัย เนื่องจากปัจจุบันภัยบัติ
ทางธรรมชาติมความรุนแรง ฉะนั้นความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์
สินเราควรคำนึงถึงเป็นอันดับแรก  
เจ้าของเรือก็อยากทราบว่าเรือ
อยู่ที่ไหนเข้าไปในน่านน้ำของประเทศเพื่อนบ้านหรือไม่ ถ้ามีข่าวสาร
เกี่ยวกับภัยธรรมชาติจะได้แจ้งให้ทราบ
ระบบประกอบด้วย
    - ระบบติดตามยานพาหนะด้วยดาวเทียม จีพีเอส พร้อมระบบบันทึกเส้นทางการเดินเรือ
    - ระบบสื่อสารข้อมูลผ่านดาวเทียม ACeS FR-190G ชึ่งสามารสื่อสารครอบคุมพื้นที่ทวีปเอเชีย
    -  ระบบสื่อสารข้อมูลภาคพี้นดิน สื่อสารด้วยระบบ GSM Modem

หลักการทำงานของระบบ
    ระบบที่ติดตั้งในเรือจะทำหน้าที่เก็บบันทึกเส้นทางการเดินเรือ และเมื่อมีการติดต่อจากระบบบนฝั่ง
เครื่องจะทำการส่งพิกัด ความเร็ว เข็มการเดินทางไปยังสถานีฝั่งเพื่อแสดงบนแผนที่ทางต่อไป จะทำให้
สถานีฝั่งทราบว่าเรืออยู่ที่ใดและกำลังเดินทางไปในทิศใด

ระบบนี้ได้จัดจำหน่ายแล้ว สนใจติดต่อ คุณ สาโรจน์ มีสุข  0816859821