เนื่องจากระบบพื้นฐานของการบันทึกเส้นทางของยานพาหนะคือระบบ ออฟไลน์  คือการบันทึกข้อมูลเส้นทางการเดินทางไว้ใน
ระบบบันทึกข้อมูล แต่เมื่อมีระบบเครือข่ายการสื่อสารภาคพื้นดินที่สามารถติดต่อกันได้เกือบครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศไทย เราจึง
สามารถติดต่อสื่อสารกับยานพาหนะได้ และด้วยเทคโนโลยีดาวเทียมจีพีเอส จึงทำให้เราสามารถติดตามระบุพิกัดของยานพาหนะ
ได้ไกลเท่าที่ระบบเครือข่ายการสื่อสารไปถึง เรียกระบบนี้ว่าระบบ ออนไลน์  ระบบเครือข่ายการสื่อสารข้อมูลที่ใช้ในปัจจุบันยังแบ่งเป็น
           1. ระบบ GSM Modem คือลักษณะการสื่อสารข้อมูลแบบสถานีต่อสถานี (peer to peer) เป็นการสื่อสารความเร็วต่ำ
           2. ระบบ GPRS (General Packet Radio Service) เป็นระบบสื่อสารข้อมูลความเร็วสูงใช้ในระบบเครือข่าย และในบ้านเรา
               ได้นำระบบนี้มาใช้เป็นระบบออนไลน์ข้อมูลของดาวเทียมจีพีเอสด้วยเหมือนกันแต่การใช้งานปัจจุบันยังต้องจ่ายค่าบริการ

ข้อมูลที่กล่าวมาข้างต้นเพียงเพื่อแยกให้เห็นความแตกต่างกันในระบบออนไลน์ และออฟไลน์ ส่วนท่านใดสนใจในรายละเอียดของระบบ
จริงเข้าไปศึกษาข้อมูลได้ที่ http://en.wikipedia.org/wiki/General_Packet_Radio_Service#GPRS_coding_scheme

      ระบบที่ใช้ ความเร็วข้อมูล ลักษณะการสื่อสาร การดาวน์โหลดข้อมูล ค่าใช้จ่ายในการสือสารข้อมูล
 ออฟไล์ ปานกลาง-สูง ใช้สายในการเชื่อต่อ  เมื่อรถกลับเข้าที่ตั้ง  ไม่มี
ออนไลน์ (GSM) 9600 baud  Online(on air) ทุกสถานที่ ที่มีสัญญาณ ไม่มี (เลือกตามโปรโมชั่น)*
ออนไลน์(GPRS) ึความเร็วสูง  Online (on air) ทุกสถานที ที่มีสัญญาณ  มี (คิดเป็นจำนวนข้อมูล)**
* เลือกตามโปรโมชั่นของ sim  ในระบบโทรศัพท์มือถือ เช่นโทรฟรีในเครือข่าย
** คิดเป็นจำนวนข้อมูลหรือเหมาจ่าย

ตารางที่ 1 เปรียบเทียบระบบติดตามแบบต่างๆ